Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN LƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211124-0005
Ngày nộp: 24/11/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong