Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211124-0016
Ngày nộp: 24/11/2021
Ngày hẹn trả: 24/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả