Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ NGỌC TÂN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211124-0003
Ngày nộp: 24/11/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong