Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐỨC KHI
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211124-0002
Ngày nộp: 24/11/2021
Ngày hẹn trả: 13/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong