Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211123-0005
Ngày nộp: 23/11/2021
Ngày hẹn trả: 12/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả