Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ TRỌNG TÀI
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211122-0003
Ngày nộp: 22/11/2021
Ngày hẹn trả: 25/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả