Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TĂNG THỊ KIM HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211119-0003
Ngày nộp: 19/11/2021
Ngày hẹn trả: 03/12/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong