Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HÔNG LAM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211119-0004
Ngày nộp: 19/11/2021
Ngày hẹn trả: 24/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong