Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH HUYỆN NGỌC HỒI ( GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211118-0022
Ngày nộp: 18/11/2021
Ngày hẹn trả: 02/12/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong