Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ ĐỨC TAM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211118-0004
Ngày nộp: 18/11/2021
Ngày hẹn trả: 29/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong