Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ VẮN NHÂN
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211118-0036
Ngày nộp: 18/11/2021
Ngày hẹn trả: 02/12/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong