Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MTV TẤN LỘC HT
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210601-0002
Ngày nộp: 01/06/2021
Ngày hẹn trả: 10/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong