Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG KHÁM BỆNH BÁC SĨ CHINH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210601-0003
Ngày nộp: 01/06/2021
Ngày hẹn trả: 29/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong