Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH SX TM DV THANH HÁ PHÁT
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-211117-0001
Ngày nộp: 17/11/2021
Ngày hẹn trả: 24/11/2021
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong