Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOÀN NGỌC TÍN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211116-0015
Ngày nộp: 16/11/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong