Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ VÂN
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210531-0007
Ngày nộp: 31/05/2021
Ngày hẹn trả: 21/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả