Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ VĂN THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211111-0002
Ngày nộp: 11/11/2021
Ngày hẹn trả: 19/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong