Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THU HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211111-0003
Ngày nộp: 11/11/2021
Ngày hẹn trả: 12/11/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong