Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211109-0004
Ngày nộp: 09/11/2021
Ngày hẹn trả: 30/11/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong