Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG VĂN THÂN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211109-0034
Ngày nộp: 09/11/2021
Ngày hẹn trả: 30/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong