Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÝ NGỌC TÚ
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211108-0016
Ngày nộp: 08/11/2021
Ngày hẹn trả: 29/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả