Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRỊNH HOÀNG VIỆT
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211108-0002
Ngày nộp: 08/11/2021
Ngày hẹn trả: 20/12/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong