Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯU TẤN LINH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210531-0002
Ngày nộp: 31/05/2021
Ngày hẹn trả: 28/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả