Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ DUY LAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211105-0046
Ngày nộp: 05/11/2021
Ngày hẹn trả: 03/12/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong