Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM THANH
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211105-0021
Ngày nộp: 05/11/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong