Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ VĂN KIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211104-0020
Ngày nộp: 04/11/2021
Ngày hẹn trả: 25/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong