Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM HỒNG QUẢNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-211104-0008
Ngày nộp: 04/11/2021
Ngày hẹn trả: 11/11/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong