Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HỒ THỊ NHẠN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211104-0008
Ngày nộp: 04/11/2021
Ngày hẹn trả: 02/12/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong