Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM ĐÌNH DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211104-0006
Ngày nộp: 04/11/2021
Ngày hẹn trả: 25/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong