Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211104-0001
Ngày nộp: 04/11/2021
Ngày hẹn trả: 09/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong