Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THANH TRƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211103-0003
Ngày nộp: 03/11/2021
Ngày hẹn trả: 19/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong