Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Y NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211102-0005
Ngày nộp: 02/11/2021
Ngày hẹn trả: 23/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả