Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ THỊ THANH THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211102-0029
Ngày nộp: 02/11/2021
Ngày hẹn trả: 30/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong