Tên thủ tục Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo phục hồi môi trường tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’  từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: UBND cấp tỉnh xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có vănbản thông báo cho chủ dự án.

Bước 3: Thẩm định, phê duyệt phương án

- Cơ quan được giao nhiệm vụ xác nhận có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: đại diện của cơ quan xác nhận, đại diện cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản, các chuyên gia về môi trường, khoáng sản và lĩnh vực liên quan; đại diện cơ quan quản lý môi trường địa phương. Trường hợp cần thiết, cơ quan xác nhận mời thêm đơn vị giám sát chất lượng công trình, chất lượng môi trường và một số đơn vị liên quan tham gia đoàn kiểm tra.

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của và phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập đoàn kiểm tra, cơ quan xác nhận tiến hành kiểm tra thực địa; kết quả kiểm tra thực địa được thể hiện bằng biên bản kiểm tra.

- Cơ quan xác nhận được thuê cơ quan có chức năng để đo đạc, lấy mẫu
kiểm chứng các thông tin, số liệu trong báo cáo.

- Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ quan xác nhận cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án.

- Trường hợp hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án, phương án bổ sung đã được phê duyệt thì cơ quan xác nhận thông báo bằng văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại để tổ chức, cá nhân khắc phục và hoàn thiện.

Bước 4: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

- Thời hạn tổ chức kiểm tra: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Thời hạn cấp giấy xác nhận: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- 02 Văn bản đề nghị (theo mẫu)

- 07 báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung (theo mẫu)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Biểu mẫu đính kèm  - Phương án/phương án bổ sung (Phụ lục số 15 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015).  -  Tải file
 - Phương án/phương án bổ sung (Phụ lục số 15 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015).  -  Tải file
 - Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt (Phụ lục số 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)  -  Tải file
 - Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt (Phụ lục số 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)  -  Tải file