Tên thủ tục Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất, sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Phòng Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình kèm theo hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).

 Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ.

 Bước 5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Bước 6. Căn cứ vào hồ sơ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, trong thời hạn 15 ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định, phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Bước 7. Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp pháp (Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì).

Phí   
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đối với việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

- Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính;

- Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn;

- Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu chuẩn của yếu tổ đặc thù

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

Khi tổng điểm của các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của đơn vị hành chính đó có sự thay đổi:

-  Loại I:  khi có tổng số điểm đạt được từ 75 điểm trở lên.

-  Loại II: khi có tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 75 điểm.

- Loại III: Khi đơn vị hành chính cấp xã không đạt khung điểm xác định loại I, loại II.


Căn cứ pháp lý

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Biểu mẫu đính kèm