Tên thủ tục Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2.

- Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian 03 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình, cơ quan thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ, bao gồm các nội dung:

a) Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

b) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

c) Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu;

d) Các nội dung trong văn bản trình duyệt.

Cơ quan thẩm định lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt KHLCNT trình UBND cấp tỉnh.

Phê duyệt: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt KHLCNT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đủ điều kiện theo quy định tham mưu UBND tỉnh có văn bản không chấp thuận.

Bước 4. Chủ đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo mẫu -  bản chính)

- Bản sao Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (trường hợp điều chỉnh, bổ sung);

- Bản chính Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

- Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

- Đối với dự án ODA, hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư phải kèm theo văn bản thỏa thuận về KHLCNT của chủ dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 257/QĐ-BNN-XD ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Biểu mẫu đính kèm  - Tờ trình (Phụ lục 1 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)  -  Tải file