Tên thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
Lĩnh vực Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND Thành phố Kon Tum; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện ĐăkGlei; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Tu Mơ Rông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; sau đó chuyển ngay đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện, thành phố; sau 02 ngày làm việc đối với các trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

Bước 3. Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện, thành phố tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định thông báo bằng văn bản cho cơ thẩm định và chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết 19 ngày làm việc.
Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán (theo mẫu);

- Đề cương thuyết minh thiết kế (theo mẫu);

- Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp.

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan.

- Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 4751 /QĐ-BNN-TCLN ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Biểu mẫu đính kèm  - Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán (mẫu số 01 Phụ lục III Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019)  -  Tải file
 - Đề cương thuyết minh thiết kế (Phụ lục I Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019)  -  Tải file