Tên thủ tục Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
Lĩnh vực Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác (trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác không phải là chù rừng) nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ; sau đó Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm.

Bước 3. Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm tổ chức thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi khai thác. Trường hợp cần thiết, Chi cục Kiểm lâm mời thêm các tổ chức, cá nhân khác. Thủ trưởng Chi cục Kiểm lâm là Chủ tịch Hội đồng.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án khai thác.

- Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Chi cục phê duyệt phương án khai thác khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý. Trường hợp không phê duyệt, Chi cục có trách nhiệm gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Chi cục Kiểm lâm chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc
Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

- Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Biểu mẫu đính kèm  - Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên  -  Tải file