Tên thủ tục Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
Lĩnh vực Lĩnh vực đất đai
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công ty nông, lâm nghiệp và các Công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Chi Cục Quản ly Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc, thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện để lấy ý kiến;

Bước 3: Tổng hợp ý kiến góp ý: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 4: Tổ chức hợp thẩm định: Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp để thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp và gửi thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất đến công ty nông, lâm nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.

Bước 6: Thông báo cho Công ty nông, lâm nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Không tính thời gian gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thời gian các cơ quan gửi văn bản góp ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất;

  - Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm theo (theo mẫu).

- Bản đồ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

b. Số lượng hồ sơ: 10 bộ (bản chính).


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất  -  Tải file
 - Biểu kèm theo  -  Tải file