Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trung tâm sát hạch chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn viết giấy hẹn cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum chuyển hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải để xem xét, thẩm định:

- Trường hợp chưa đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân; Trường hợp đã đủ theo quy định Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch (đối với trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung giấy chứng nhận) hoặc tổ phối hợp với tổ chức đề nghị cấp phép tổ chức kiểm tra thực tế trung tâm sát hạch, lập biên bản kiểm tra (đối với trường hợp có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe).

- Kết thúc kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch.

- Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Giao thông vận tải chuyển lại hồ sơ, kết quả được phê duyệt cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).


Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 - Đối với trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung giấy chứng nhận: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 3 có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe:

- Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

* Đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 3 mà giấy chứng nhận bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung giấy chứng nhận:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động và nêu rõ lý do hỏng hoặc mất.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40: 2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học - Công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2015.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.


Biểu mẫu đính kèm