STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
381 Chuyển nhượng dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
382 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
383 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
384 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
385 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp