STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
201 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
202 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực đấu giá tài sản Sở Tư pháp
203 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
204 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
205 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế