STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực Cạnh tranh Sở Công thương
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương
3 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương
4 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương
5 Thông báo hoạt động khuyến mại Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương
6 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương
7 Thông báo tổ chức Hội nghị, đào tạo về bán hàng đa cấp Lĩnh vực Cạnh tranh Sở Công thương
8 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương
9 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
10 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ