Tên thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách
Lĩnh vực Lĩnh vực Tin học - Thống Kê
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài chính
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách).

Trình tự thực hiện

a. Nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính

Bước 1: Các đơn vị có nhu cầu đăng ký mã số quan hệ với ngân sách liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn lập thủ tục đề nghị cấp mã số theo quy định. - Các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc cấp tỉnh thực hiện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số. Trường hợp các Sở, ngành có các đơn vị trực thuộc thì các đơn vị trực thuộc nộp kê khai đăng ký mã số cho các cơ quan chủ quản Các cơ quan chủ quản tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số. - Các đơn vị thuộc cấp ngân sách huyện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, sau đó nộp lại cho Phòng Tài chính Kế hoạch huyện. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số.

Bước 2: Hồ sơ chuyển về Sở Tài chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "01 cửa" của Sở Tài chính. - Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum. - Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính).

Bước 3: Cán bộ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy biên nhận theo mẫu để gửi người nộp hồ sơ; - Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng chưa đầy đủ, cơ quan tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Bước 4: Sở Tài chính thực hiện cấp Mã số quan hệ với ngân sách cho đơn vị.

b. Nộp hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến

Bước 1. Tổ chức, cá nhân đăng ký mã số nộp hồ sơ tại dịch vụ công trực tuyến cấp mã số theo địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn

Bước 2. Sở Tài chính tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số. - Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận giải quyết; - Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo qui định thì liên hệ với đơn vị qua điện thoại hoặc email đề nghị đơn vị bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Cấp mã số và trả kết quả trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số 


Thời hạn giải quyết

- Nếu đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính thì thời hạn cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số đơn vị quan hệ ngân sách điện tử cho đơn vị (lần đầu hoặc cấp lại) là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Nếu đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách thì thời hạn cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số đơn vị quan hệ ngân sách điện tử cho đơn vị là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Đối với hồ sơ không hợp lệ vẫn tiếp nhận và thời gian bổ sung hồ sơ trong 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

- Thời gian thực hiện 5 ngày, giảm 2 ngày còn lại 3 ngày (40%)

Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:

+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (theo mẫu);

+ Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) (theo mẫu) được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

- Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm: 
+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (theo mẫu). 
+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 
. Văn bản thành lâp đơn vi;̣ 
. Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiêm vụ, kinh phí cho đơn vi.̣ 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ;

- Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính;


Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 01-MSNS-BTC - Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách  -  Tải file
 - Mẫu số 02-MSNS-BTC - Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính  -  Tải file
 - Mẫu số 03-MSNS-BTC - Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án) tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính  -  Tải file
 - Mẫu số 04-MSNS-BTC - Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính  -  Tải file
 - Mẫu số 06-MSNS-BTC - Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.  -  Tải file
 - Mẫu số 07-MSNS-BTC - Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính  -  Tải file