Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Văn thư Tư Pháp Sa Thầy
Cơ quan: UBND huyện Sa Thầy
Chức vụ: Văn thư-Lưu trữ
Nhập mã số hồ sơ :
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.