Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Huỳnh Sỹ
Cơ quan: UBND huyện Kon Plông
Chức vụ: Chuyên viên xử lý
Nhập mã số hồ sơ :
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.