Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Thiều Sỹ Hoàng
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chức vụ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và TKQ
Nhập mã số hồ sơ :
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.