Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Đường Việt Hoàn
Cơ quan: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
Chức vụ: Chuyên viên xử lý
Nhập mã số hồ sơ :
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.