CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KON TUM

 

1. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Bộ phận Thông tin.

2. Thông tin, số điện thoại:

Lãnh đạo Trung tâm

Ông Trịnh Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: (0260) 3590789

Số di động: 0911271818

 

 


 

 

 

Ông Võ Thái Ninh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: (0260) 3797799 (số máy lẻ: 123)

 

Số di động: 0935623678

 

Bộ phận Kiếm soát thủ tục hành chính

  Ông Huỳnh Minh Chấn

  Chức vụ: Chuyên viên

  Số điện thoại: (0260) 3590789

  Di động: 0901135667

  Email: huynhminhchan@gmail.com

  Ông Lê Hữu Phương

  Chức vụ: Chuyên viên

  Số điện thoại: (0260) 3590789

  Di động: 0949583779

  Email: huuphuongvpub@gmail.com

  Ông Võ Đình Trung

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3500359

  Di động: 0905790369

  Email: trungtinhockt@gmail.com

  Bà Lê Thị Lệ Hằng

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3590789

  Di động: 0935932666

  Email: lehangqd84@gmail.com
Bộ phận Thông tin

  Bà Dương Thị Nương

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Di động: 0935259579

  Email: duongnuong@gmail.com
 

  Ông Nguyễn Hiệp

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Di động:

  Email: nguyenhiep3w@gmail.com

  Bà Trần Thị Huệ

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Di động: 

  Email: tranhuek40@gmail.com
   
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

  Bà Phạm Thị Thanh Huyền (Sở Tư pháp)

  Quầy làm việc số: 02

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 102

  Bà Dương Thị Việt Trinh   (Công An tỉnh)

  Quầy làm việc số: 04

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 104

  Bà Phạm Thị Thanh Hải (Sở Y tế)

  Quầy làm việc số: 05

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 105

  Bà Nguyễn Thị Phong (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch)

  Quầy làm việc số: 06

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 106

  Bà Trần Thùy Trâm (Sở Khoa học và Công nghệ)

  Quầy làm việc số: 06

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 106

  Bà Dương Thúy Hồng (Sở Thông tin và Truyền thông)

  Quầy làm việc số: 06

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 106

  Bà Nguyễn Thị Hạnh Trang (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)

  Quầy làm việc số: 07

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 107

  Bà Hoàng Thị Thanh Hải (Sở Giáo dục và Đào tạo)

  Quầy làm việc số: 07

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 107

  Bà Vũ Thị Huệ (Sở Nội vụ)

  Quầy làm việc số: 08

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 108

  Bà Phạm Thị Ái Liễu (Sở Ngoại vụ)

  Quầy làm việc số: 08

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 108

  Ông Lê Khắc Chương (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

  Quầy làm việc số: 09

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 109

  Ông A Brao Linh Đa (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

  Quầy làm việc số: 10

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 110

  Bà Hồ Thị Bích Thủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

  Quầy làm việc số: 11

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 111

  Ông Nguyễn Quốc Văn (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)

  Quầy làm việc số: 12

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 112

  Bà Huỳnh Thị Thu Dung (Sở Tài chính)

  Quầy làm việc số: 12

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 112

  Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh (Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Quầy làm việc số: 13

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 113

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Sở Tài nguyên và Môi trường)

 Quầy làm việc số: 14

 Số điện thoại: (0260) 3797799

 Số máy lẻ: 114

  Bà Đậu Thị Ngọc Quỳnh (Sở Xây dựng)

  Quầy làm việc số: 15

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 115

  Bà Võ Thị Lai (Sở Công thương)

  Quầy làm việc số: 16

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 116

  Bà Nguyễn Thị Loan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  Quầy làm việc số: 17

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 117

  Bà Phan Thị Diệu Thơ (Sở Giao thông vận tải)

  Quầy làm việc số: 19-20

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 119 hoặc 120