Tên thủ tục Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe
Lĩnh vực Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đề nghị công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (KSK) cho người lái xe gửi hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.   

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2:

1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe, Sở Y tế cấp cho đơn vị đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định, cụ thể như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Sở Y tế gửi ngay cho đơn vị đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu điện thì trong thời hạn 02 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), Sở Y tế gửi Phiếu tiếp nhận cho đơn vị đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo cho cơ sở công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe để hoàn chỉnh hồ sơ. Trong văn bản thông báo có nêu cụ thể tài liệu phải bổ sung và các nội dung phải sửa đổi.

b) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở KBCB công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe phải bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện theo nội dung của văn bản thông báo và gửi hồ sơ bổ sung về Sở Y tế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Sở Y tế gửi cho cơ sở KBCB công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung.

c) Trường hợp cơ sở KBCB công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì phải tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo thủ tục quy định cho đến khi hồ sơ đạt yêu cầu.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ hợp lệ hoặc kể từ ngày ghi trên phần tiếp nhận hồ sơ bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Y tế sẽ có thông báo cho cơ sở KBCB đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe để cơ sở triển khai hoạt động KSK theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố.

Bước 4: Ngay sau khi có thông báo, Sở Y tế đăng tải văn bản Công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế


Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện KSK cho người lái xe (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động KBCB của cơ sở;

- Danh sách người tham gia KSK cho người lái xe (theo mẫu) và được đóng dấu trên từng trang hoặc đóng dấu giáp lai tất cả các trang;

- Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế (theo mẫu);

- Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK cho người lái xe;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng hỗ trợ chuyên môn đối với trường hợp quy định (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)


Yêu cầu - điều kiện

Cơ sở KBCB thực hiện việc KSK cho người lái xe phải đáp ứng đủ các quy định sau đây:

A. Về nhân sự: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 14/2013/TT-BYT cụ thể:

1. Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề KBCB theo quy định của Luật KBCB phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Trường hợp người thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng mà pháp luật không quy định phải có chứng chỉ hành nghề KBCB thì phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công.

2. Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề KBCB và có thời gian KBCB ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng;

b) Được người có thẩm quyền của cơ sở KSK phân công thực hiện việc kết luận sức khỏe, ký Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng dấu hợp pháp của cơ sở KBCB.

3. Đối với cơ sở KSK cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, học tập ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài), ngoài việc đáp ứng các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

a) Người thực hiện khám lâm sàng, người kết luận phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên;

b) Khi người được KSK và người KSK không cùng thành thạo một thứ tiếng thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong KBCB theo quy định của Luật KBCB.

 B. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Về phạm vi hoạt động chuyên môn: có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp để khám, phát hiện được các tình trạng bệnh, tật theo quy định.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có thiết bị đo điện não thì được phép ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có giấy phép hoạt động đã được phép thực hiện kỹ thuật đo điện não.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện KSK cho người lái xe là cơ sở đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe.


Căn cứ pháp lý

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.


Biểu mẫu đính kèm  - Danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế (Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015)  -  Tải file
 - Danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế (Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015).  -  Tải file
 - Danh sách người tham gia khám sức khỏe (Phụ lục 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT gày 06/5/2013  -  Tải file
 - Danh sách người tham gia khám sức khỏe (Phụ lục 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT gày 06/5/2013)  -  Tải file
 - Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (Phụ lục 5 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013  -  Tải file
 - Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (Phụ lục 5 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013)  -  Tải file